Nosaltres, els ciutadans del món,

DECLAREM:

. Ens interessa viure en pau, prosperitat i concòrdia amb tot ésser humà, sigui quina sigui la seva cultura, ètnia, creença o religió.
. Ens interessa deixar als nostres fills un món amb futur, habitable, sostenible, on imperi el diàleg i la confiança entre els diferents conjunts humans.
. Ens interessa un món on tot ésser humà gaudeixi d’una mínima qualitat de vida i que camini cap a superar les grans desigualtats inicials.
. Ens interessa un món on la violència de tota mena sigui cosa del passat i es treballi en conjunt, com a humanitat, per superar les dificultats.


PER TANT:

. Els governs que bombardegen i envaeixen territoris, siguin del bàndol que siguin, no representen els nostres interessos.
. Els governs que alimenten aquests conflictes amb armes i represàlies, i tiren llenya al foc, no ens representen.
. Els governs que es neguen al diàleg i a l’enteniment, expandeixen els conflictes i posen en perill l’existència mateixa de la humanitat, no ens representen.
. Els governs que anteposen els seus “jocs” geoestratègics i els seus interessos econòmics a la vida i a la concòrdia humana tenen interessos molt diferents dels nostres, per tant, no ens representen.
. Els governs que menteixen i manipulen les seves poblacions per crear temors falsos i augmentar la desconfiança cap a altres persones o cultures, van en la direcció oposada als nostres interessos, per tant, no ens representen.


En tenir en compte això, 

EXIGIM:

. Que tots aquests governs aliens als interessos de les persones, siguin del bàndol que siguin, deposin immediatament la seva actitud violenta cap a la humanitat.
. Que detinguin tota agressió armada, es retirin dels territoris envaïts i cessin en les seves represàlies venjatives.
. Que iniciïn un desmantellament progressiu i complet de tot l’armament nuclear existent, que amenaça la vida de la humanitat en el seu conjunt, i compleixin el TPAN.
. Que posin en marxa immediatament un diàleg per trobar la confiança mútua necessària i poder arribar a acords que tinguin en compte els interessos de la ciutadania, comprometent-se a respectar aquests acords en el futur.
. Que reconeguin la seva hipocresia en condemnar unes certes accions i donar suport a altres segons la seva conveniència i reconeguin l’error comès en usar la violència i encoratjar conflictes.
. Que comencin a treballar pel desarmament global i per la reconversió de la indústria armamentística i que es declari il·legal qualsevol guerra.
. Que es comprometin a no repetir mai més l’error de fer servir la violència contra ningú i a reparar els danys causats a les diferents poblacions, pobles i cultures.