Η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας της Μαδρίτης ξεπέρασε τα προηγούμενα έτη όσον αφορά τις αναθέσεις σε εταιρείες που ανήκουν στα κυριότερα λόμπι που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, με το 70% των συμβάσεων, συνολικού ύψους σχεδόν 800 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος το 2020, ενώ παλεύαμε να ξεπεράσουμε την πανδημία COVID-19.

Οι αναθέσεις που επωφελήθηκαν τα λόμπι ανήλθαν σε 759.968.907 ευρώ από το συνολικό ποσό των 1.045.593.773 ευρώ που δαπανήθηκε για δημόσιους διαγωνισμούς από το Υπουργείο Υγείας της περιφέρειας της Μαδρίτης – 72,68% των χρημάτων σε σύγκριση με το 55,58% κατά μέσο όρο μεταξύ 2014 και 2017. Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε 1.531 συμβάσεις που ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες, σε σύνολο 2.222 διαγωνισμών (68,90% των συμβάσεων), σε σύγκριση με 56,8% κατά μέσο όρο μεταξύ 2014 και 2017. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις “συμβάσεις ήσσονος σημασίας” που ανατέθηκαν από το περιφερειακό υπουργείο Υγείας το 2020.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην έκθεση “Τα Λόμπι στην Υγεία 2020” της πρωτοβουλίας Λαϊκός έλεγχος στο χρέος της Υγείας, τα οποία παρουσιάστηκαν την Τρίτη 31 Μαΐου, προσδιορίζουν τα 20 λόμπι στον ισπανικό τομέα της υγείας, ποσοτικοποιούν την επιρροή τους, επισημαίνουν τη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων στους οποίους ανατίθενται συμβάσεις και των λόμπι που περιλαμβάνονται και καταρτίζουν μια κατάταξη των εταιρειών που ανήκουν στα διάφορα λόμπι που εντοπίστηκαν.

Έτσι, η έκθεση αποκαλύπτει ως τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον τομέα της υγείας: την πανταχού παρούσα Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), την Farmaindustria, την Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), την SEDISA, την AESEG, την Fuinsa, την Fundación ECO, την ASEBIO ή την Fundación Economía y Salud και άλλες πιο ετερογενείς, όπως η AESMIDE, η Club Gertech, το Madrid Network, η Foro Infraestructuras ή η Fedea. Επίσης, η σημαίνουσα Fundación España Salud και η Asociación Economía para la Salud (AES) ή AESTE.

Δημόσιο χρήμα σε ιδιωτικά χέρια.

Οι πληροφορίες από την Επίσημη Εφημερίδα της Κοινότητας της Μαδρίτης (BOCM) χρησιμοποιήθηκαν για τον εντοπισμό των λόμπι και των συμβάσεων που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Υγείας το 2020. Η έκθεση αποκαλύπτει πώς το Ίδρυμα IDIS, το οποίο συγκεντρώνει τους κύριους ομίλους νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών, ασφαλιστικών εταιρειών στη χώρα μας και φαρμακευτικών εργαστηρίων, είναι ο πιο ωφελημένος φορέας με 1.404 βραβεία αξίας 603.559.185 ευρώ. Ακολουθεί το Ίδρυμα Υγείας της Ισπανίας, το οποίο απαρτίζεται από εταιρείες τεχνολογίας, διαχείρισης υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες βιοτεχνολογίας και ΜΜΕ, με 778 συμβάσεις αξίας 460.002.361 ευρώ, και το ANEFP, το οποίο συγκεντρώνει φαρμακευτικές εταιρείες για την αυτοφροντίδα, με 621 συμβάσεις συνολικής αξίας 405.254.465 ευρώ.

Το σημαίνον Ίδρυμα IDIS είναι επίσης το τέταρτο στην κατάταξη, η Farmaindustria, ένα λόμπι που συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα φαρμακευτικά εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα στην Ισπανία, ελέγχει σχεδόν το σύνολο των πωλήσεων συνταγογραφούμενων φαρμάκων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και απέκτησε 545 συμβάσεις αξίας 384.386.139 ευρώ. Ακολουθεί το Ίδρυμα ECO (473 συμβάσεις και 360.037.735 ευρώ), η SEDISA (452 για 329.553.398 ευρώ) και συνεχίζει με συνολικά 20 λόμπι που καλύπτουν ιδιωτικές εταιρείες από όλους τους τομείς.

Ως δείγμα της σχέσης μεταξύ εταιρειών και λόμπι, η Johnson & Johnson, η Roche και η Bayer, τρεις φαρμακευτικοί όμιλοι που έχουν σχέσεις με έντεκα, εννέα και οκτώ διαφορετικά λόμπι αντίστοιχα, καταλαμβάνουν τις 20 πρώτες θέσεις στην κατάταξη (71% του συνόλου) με βάση το ποσό των βραβείων προς εταιρείες λόμπι.

Επιπλέον, υπήρξαν δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του 2020: το νοσοκομείο έκτακτης ανάγκης Enfermera Isabel Zendal και το νοσοκομείο IFEMA Field Hospital. Η πρώτη είχε 32 συμβάσεις ύψους 77.194.426 ευρώ στα χέρια ενός από τους κατονομαζόμενους λομπίστες. Τα υπόλοιπα σχεδόν 124 εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε λομπίστες από άλλους τομείς, δημιουργώντας υπέρβαση του κόστους κατά σχεδόν 180% του προϋπολογισθέντος ποσού. Το Νοσοκομείο Πεδίου IFEMA δαπάνησε 87.596.776 ευρώ μέσω 227 συμβάσεων (ημερήσιο κόστος σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ) για 41 ημέρες δραστηριότητας.

Οι αναθέσεις ομαδοποιούνται ανά τύπο σύμβασης. 660 εκατ. ευρώ, υπηρεσίες άνω των 33 εκατ. ευρώ και έργα άνω των 66 εκατ. ευρώ (τρεις συμβάσεις για την κατασκευή του Zendal). Έτσι, τα λόμπι εντοπίζονται και αναμειγνύονται σε διαφορετικά πεδία δράσης: προμήθειες απαραίτητες για τις υπηρεσίες υγείας, διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, κατασκευή υποδομών υγείας, ή παραγωγοί γνώσεων ή ιδεολογίας υγείας, καθώς και οικονομικά συμφέροντα.

Ενώ το συσσωρευμένο χρέος ανήλθε σε 34.604 εκατομμύρια ευρώ το 2020, 148% του προϋπολογισμού της Κοινότητας της Μαδρίτης, το τεράστιο ποσό δημόσιου χρήματος που διατίθεται για την ιατρικοποίηση της ζωής και την εμπορευματοποίηση της υγείας, εξαντλεί το δημόσιο ανθρώπινο δυναμικό, το προσελκύει στον ιδιωτικό τομέα και καταλήγει στα ιδιωτικά χέρια αυτών των λόμπι μέσω της επιρροής τους στις δημόσιες πολιτικές, της χρήσης με νόμιμα ή παράνομα μέσα του νόμου περί συμβάσεων του δημόσιου τομέα και της πολιτικής των καταχρηστικών τιμών στον φαρμακευτικό τομέα.