Το ελληνικό γραφείο της Pressenza δημοσιεύει δελτίο τύπου της ευρωπαϊκής συμμαχίας για υπεύθυνη έρευνα & ανάπτυξη και προσιτά φάρμακα, με το οποίο δίνεται στη δημοσιότητα η κοινή διακήρυξη που υπογράφουν 55 συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών και ενώσεις ασθενών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος μια διαφορετική αλυσσίδα από την έρευνα μέχρι την τιμολόγηση αλλά και την πατέντα στο ζήτημα του φαρμάκου. Περισσότερα για την ευρωπαϊκή συμμαχία μπορείτε να βρείτε στο website: www.medecinesalliance.eu. Από τις ελληνικές οργανώσεις τη διακήρυξη υπογράφουν: PRAKSIS, ΕΚΠΟΙΖΩ, ενώ το ελληνικό τμήμα των ΓΙΑΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ εκπροσωπείται από την Access Campaign και το ελληνικό τμήμα των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, από τους DOCTORS OF THE WORLD. 

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και Προσιτά Φάρμακα – Κοινή Διακήρυξη

Εμείς, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών – καταναλωτές, ασθενείς και οργανώσεις δημόσιας υγείας – έχουμε διαμορφώσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Ε&Α και Προσιτά Φάρμακα.

Στην Ευρώπη και παγκοσμίως, η τιμή των νέων φαρμάκων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Σαν αποτέλεσμα, η θεραπεία για απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις και ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS, ο καρκίνος και η ηπατίτιδα C, είναι όλο και πιο δυσβάσταχτη τόσο για τα άτομα όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός αναποτελεσματικού και δαπανηρού συστήματος έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) το οποίο προωθεί νέα φάρμακα με μονοπώλια ορισμένου χρόνου (διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και ενθαρρύνει το καθορισμό δυσβάσταχτων τιμών. Το συγκεκριμένο αυτό σύστημα χορηγεί στις φαρμακευτικές εταιρείες μονοπώλια, με τα οποία τους επιτρέπει να χρεώνουν υπερβολικές τιμές εντελώς ασύνδετες με το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμάκων. Απαιτούνται επείγοντα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι προσιτά. Συγχρόνως, τα νέα μοντέλα Ε&Α οφείλουν να καλύπτουν τις θεραπευτικές ανάγκες.

Καλούμε για τη δημιουργία ενός συστήματος Ε&Α το οποίο θα απορρέει από τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και θα παράγει φάρμακα προσβάσιμα και προσιτά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό:
• Τα νέα φάρμακα πρέπει να είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και να προσφέρουν πραγματική θεραπευτική πρόοδο.
• Τα σχετικά δεδομένα πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να αξιολογούνται με ανεξάρτητο τρόπο και διαφάνεια.
• Η φαρμακευτική Ε&Α δεν πρέπει να καθοδηγείται από την προστασία μονοπωλίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τις υψηλές τιμές φαρμάκων.
• Η φαρμακευτική Ε&Α θα πρέπει να οδηγήσει σε δημόσια αγαθά και φάρμακα τα οποία είναι αναγκαία και προσιτά.
• Η διαδικασία χάραξης φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να είναι πλήρως διαφανής και να αναπτύσσεται σε συνεννόηση με ανεξάρτητα ενδιαφερόμενα μέρη για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής:
• Να εξασφαλίσουν προσιτές τιμές τώρα. Να αντιμετωπίσουν τα επείγοντα θέματα πρόσβασης και προσιτότητας φαρμάκων που σώζουν ζωές, διαπραγματευόμενοι τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αδειοδότησης.
• Να θέσουν τέλος στα φαρμακευτικά μονοπώλια. Να προωθήσουν τον ανταγωνισμό γενόσημων και βιοϊσοδύναμων, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της χρήσης τους από προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, γιατρούς και ασθενείς και να αυξήσουν τον έλεγχο των αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών από τη φαρμακοβιομηχανία.
• Να εφαρμόσουν την πλήρη διαφάνεια της φαρμακευτικής Ε&Α και του καθορισμού τιμών φαρμάκων:
• Προωθώντας την ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα έρευνας, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τα αρχικά στάδια έρευνας και όλες τις κλινικές δοκιμές για υπάρχοντα και νέα φάρμακα.
• Κοινοποιώντας πλήρως και παρακολουθώντας τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση φαρμακευτικής Ε&Α.
• Ιδρύοντας μια δημοσίως προσβάσιμη βάση δεδομένων όπου εθνικά ή περιφερειακά συστήματα υγείας θα δημοσιεύουν τις πραγματικές τιμές φαρμάκων που διαπραγματεύονται, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων και των επιστροφών.

Να προωθήσουν ένα νέο βιοϊατρικό μοντέλο Ε&Α:
• Δεσμεύοντας αυξημένους δημόσιους πόρους για την υποστήριξη μιας προσέγγισης βασισμένης στις ανάγκες της φαρμακευτικής Ε&Α, η οποία δεν θα στηρίζεται στην προστασία μονοπωλίων και τις υψηλές τιμές. Νέα μοντέλα Ε&Α τα οποία αποσυνδέουν τα κίνητρα ανάπτυξης φαρμάκων από την προσδοκία υψηλών τιμών θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν βραβεία κινήτρου καινοτομίας, κοινοπραξίες εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα ανοικτού κώδικα, συμπράξεις ανάπτυξης προϊόντων και Ε&Α η οποία οδηγείται και χρηματοδοτείται δημοσίως.
• Εισάγοντας συνθήκες στη δημόσια χρηματοδότηση Ε&Α οι οποίες εξασφαλίζουν αποτελέσματα βιοϊατρικής έρευνας σε κατάλληλα και προσιτά φάρμακα (π.χ. πολιτικές μη-αποκλειστικής αδειοδότησης, δημοσίευση και κοινοχρησία δεδομένων ανοικτής πρόσβασης και καθορισμός προτεραιοτήτων βάσει των αναγκών υγείας).

 

——————————

Η κοινή διακήρυξη είναι ανοιχτή σε υπογραφές από οργανώσεις, συλλογικότητες και ενώσεις ασθενών που το επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με το presspraksis@gmail.com