Empremtes de futur
Entrevista a Jaume Riera de la Cooperativa Som Energia

Des de la vostra experiència, quins considereu que són els majors problemes actuals i les amenaces en el camp d’un servei bàsic com és l’energia?

Per una banda, el gran benefici econòmic de l‘accionariat de les empreses del grup UNESA (ENDESA, GAS NATURAL – FENOSA, IBERDROLA, VIESGO, EDP), ocasiona:
Comportament conjunt com a oligopoli tancat, repartint-se el territori en monopolis (ENDESA a Catalunya).
Comportament de cada empresa com a holding (generació, distribució i comercialització).
Immobilisme hegemònic.
Immobilisme de Model Energètic.
Legislació i establiment de tarifes i peatges favorable als seus interessos, encara que siguin injustos, acordats amb polítics i partits polítics (PSOE i PP).
Consideració de l’energia com un producte de lliure mercat, enlloc d’un servei imprescindible per a la població.

Aquest Model Energètic de grans infraestructures, que vol mantenir UNESA presenta els següents problemes:
Construcció de grans infraestructures de generació, transport i distribució, efectuades per empreses afins, inversió sense risc , ja que si fracassen assumim les pèrdues entre totes (hem vist exemples com Castor, Centrals de gas de cicle combinat) i poca o nul·la consideració a les afectacions d’impactes mediambientals, socials i d’ocupació de territori.
Ocupació i degradació del territori per les infraestructures de generació i transport.
Dependència energètica exterior de combustibles i reactiu nuclear. Com que vénen de lluny, ignorem les condicions mediambientals i socials d’obtenció dels combustibles i reactius nuclears.
Emissions tèrmiques, de diòxid de carboni i altres contaminants en la generació elèctrica en centrals tèrmiques.
Afectació mediambiental, d’ocupació de territori i social en la generació elèctrica en grans centrals hidroelèctriques.
Risc de grans catàstrofes en la generació elèctrica en centrals termo-nuclears (també hem vist exemples com Harrisburg, Txernóbil, Fukushima, exemples que fins i tot podríem passar a Ascó o Vandellòs).
Dificultat de transportar i dipositar residus nuclears.
Pèrdues elevades en el transport de l’energia elèctrica.
Monopoli “natural” de les xarxes de distribució i la seva propietat i gestió.
Alteració de preus, per la ingerència d’inversors especulatius en el mercat elèctric.

Quin projectes esteu portant a terme per canviar aquesta situació?

Som Energia, és una empresa d’economia social i col·laborativa, i sense ànim de lucre. Per tant, a diferència de les empreses de l’economia capitalista, el propòsit no és el benefici econòmic, sinó el bé comú. Per a nosaltres els diners no són una finalitat, sinó un mitjà per aconseguir , en el nostre àmbit, el benestar de les persones presents i futures, a les que hem de cedir el medi en les millors condicions.

Som Energia és una cooperativa de persones consumidores i usuàries cada persona sòcia ostenta un vot a l’hora de prendre decisions, sense consideració de les aportacions dineràries que hagi pogut efectuar. Això és democràcia interna.
La Llei de Cooperatives de catalana, vigent des de 2015, diu: “Les cooperatives de consumidors i usuaris tenen per objecte primordial el lliurament de béns o la prestació de serveis per al consum directe dels socis i de llurs familiars, i el desenvolupament de les activitats necessàries per a afavorir la informació, la formació i la defensa dels drets dels consumidors i els usuaris.”
Per a nosaltres la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries passa per activar la pressió social per a la transcissió del Model Energètic. Per a questa finalitat, persones sòcies ens organitzem en Grups Locals i divulguem la idea que el canvi del model energètic és possible i convenient.

Som Energia te i promou noves instal·lacions de generació elèctrica distribuïda, no contaminant i sostenible, mediambientalment i social. Aquesta energia produïda, obligatòriament l’hem de vendre al pool elèctric. Els diners necessaris s’aporten per les persones sòcies que volen i poden fer-ho. Som Energia compra del pool elèctric l’energia que ens repartim entre les persones sòcies i afins, sempre amb certificat d’origen renovable de la “Comisión Nacional de la Energia”.
El preu que es cobra per l’energia es decideix anualment en l’Assemblea General. L’excedent cooperatiu s’empra en adquirir instal·lacions i en apaivagar situacions de pobresa energètica.
Som Energia participa del món de l’economia social i col·laborativa, establint sinèrgies amb altres empreses i col·lectius.

Quin seria el model d’accés a l’energia que proposeu pel futur?

Actualment les innovacions tecnològiques actuals permeten:
Generació distribuïda (solar fotovoltaica, eòlica) , no contaminant, lliure de dependències i sostenible mediambientalment, social i financera, local i gestionada per les persones usuàries.
Intercanvi d’energia en xarxes de distribució intel·ligents.
Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics, per a facilitar la seva implantació.
Consideració de l’energia com a servei imprescindible per a les persones i d’accés universal.

Per aconseguir-ho caldria:
Persones legisladores justes i independents dels poders econòmics, o alternativament, l’incompliment generalitzat de les lleis injustes.
L’expulsió del sistema de la generació elèctrica tèrmica i termo-nuclear, contaminant i dependent, en base a la incorporació a la xarxa elèctrica de multitud de petits generadors solars fotovoltaics i eòlics no contaminants ni dependents.
Canvi en les pautes de consum de l’energia per part de la població, que faciliti el balanç entre la demanda i les possibilitats de generació i l’eviti el malbaratament.
Innovació tecnològica, sobretot en els camps de l’emmagatzematge d’energia elèctrica, i de la gestió de xarxes elèctriques intel·ligents.