CATALÀ:

2es JORNADES de mitjans de comunicació independents i moviments socials. “Empremtes de Futur”

22-juny 2017 d’11 a 21 h, Calàbria, 66 – Barcelona

Amb el títol “Empremtes de Futur”, l’Agència de Premsa Internacional Pressenza, junt amb altres organitzacions i col·lectius, estan organitzant les segones jornades de moviments socials i mitjans independents, que se celebraran a Barcelona els dies 21 i 22 de juny del 2017.

Pressenza proposa un periodisme adreçat a la denúncia dels fets i situacions que provoquen dolor i sofriment en les poblacions i a la resolució de les crisis i conflictes de totes les latituds. Un espai obert a l’expressió de la base social, independent de qualsevol interès econòmic, que doni visibilitat a notícies, iniciatives, propostes i escenaris lligats a la Pau, la No-violència, els Drets Humans i la lluita contra tota forma de Discriminació. Així mateix, estem compromesos en esbrinar i transformar les causes d’aquests conflictes i intentar anar més enllà de ser simples espectadors.

La nostra mirada està dirigida cap a la construcció d’un futur més humà, cap a la construcció d’una Nació Humana Universal, a on l’ésser humà sigui el valor i preocupació central.

El nostre interès amb les jornades és alhora que fer-les visibles, establir vincles i generar sinergies amb les persones i col·lectius que estan promovent un nou model social. Un model alternatiu al sistema violent que exclou cada vegada més les poblacions, desoint les seves necessitats i privant-les dels seus drets bàsics.

Aquestes Jornades, promogudes des de la confluència social, es desenvoluparan en diferents àrees temàtiques com: comunicació, salut, educació, ecologia, economia, migracions, habitatge, serveis, desarmament, etc.

Intercanviarem sobre la visió o imatge que els moviments socials es plantegen a llarg termini, és a dir, sobre com desitgen que sigui el futur. Un model ideal al qual aspiren, especialment en l’àrea en la qual treballen.

Les jornades començaran el dimecres 21, a les 19 h, amb la presentació del llibre “Encrucijada y Futuro del Ser Humano” de Guillermo Sullings, a la Casa del Llibre (Rambla Catalunya, 37).

Continuaran el dijous 22 a Calàbria 66.

Al matí, a les 11 h, es realitzarà la taula de mitjans de comunicació, a la qual es reflexionarà sobre el rol dels mitjans de comunicació i la transformació social, les relacions entre els moviments socials i els mitjans de comunicació, el dret a la informació i el dret a informar.

A la tarda, a partir de les 16.30 h, s’organitzaran diferents panells temàtics sobre salut, economia, migracions, educació, no-violència, desmilitarització, governabilitat, projecte europeu, accés a l’habitatge i als serveis etc. Amb participants de diferents moviments socials de Catalunya i d’arreu del món.

Hi haurà un espai comú de trobada i intercanvi a la planta baixa.

La cloenda es farà a les 20.00 h a l’Auditori de la 2a planta on es realitzaran intervencions dels assistents i s’acabarà amb una proposta conjunta que sigui el recull de tot allò que s’ha treballat a les jornades.

PROGRAMA

pressenzacat@gmail.com

ENGLISH:

2nd Conference on Independent Media and Social Movements. “Signs of the Future”

22 June 2017 from 11 am to 9 pm. Calàbria, 66 – Barcelona

With the tagline “Signs of the Future”, Pressenza International Press Agency, together with other organisations and collectives are organising the second conference on social movements and independent media which will take place in Barcelona on the 21st and 22nd of June, 2017.

Our interest is to give visibility to, establish links and generate synergies with individuals and collectives promoting a new social model: an alternative to the violent system that increasingly excludes the population and deprives people of their basic rights and needs.

The conference is a space which is open to the expression of the grassroots of society, independent from economic interests and giving visibility to news, initiatives, proposals and scenarios linked to peace, nonviolence, human rights and the fight against all forms of discrimination.

Our look is set on the construction of a more human future: the construction of the Universal Human Nation, in other words, putting human beings as the central value and concern, celebrating diversity, proposing a way of journalism the aim of which is to report events and situations that cause pain and suffering in the population and on the resolution of crises and conflicts in all latitudes.

In this light, we are committed to verifying and transforming the causes of those conflicts and trying to go beyond being simple spectators.

This conference, driven from social convergence, will develop different subject matters such as: communication, healthcare, education, ecology, economics, migration, housing, public services, etc.

We will exchange views on our long-term visions and images proposed by social movements, in other words, on how we want the future to be; an ideal model to which we aspire, especially the areas in which we work.

The conference will start on Wednesday 21st of June at 7pm with the presentation of the book “At the Crossroads of Humanity’s Future” by Guillermo Sullings in Casa del Libro (Rambla Cataluña, 37)

It continues on Thursday 22nd in Calabria 66.

At 11am, there will be the Media panel.

What model of media do we want?  Reflections on the relationships between social movement and the media.  The right to information and the right to inform.  The role of the media and social transformation.

In the afternoon, from 4.30 pm, different panels will be organised such as: healthcare, economics, pensions, food security, migration, education, spirituality, nonviolence, demilitarisation, governance, the European project, etc.  With participants from different social movements from Catalonia and around the world.

There will be a common space for meeting and exchanging on the ground floor.

The event will close at 8 pm in the Auditorium on the 2nd floor where we will hear from the participants and end with a common proposal being a synthesis of everything seen during the conference.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

2ες ΗΜΕΡΙΔΕΣ ανεξάρτητων μέσων επικοινωνίας και κοινωνικών κινημάτω. «Ίχνη του Μέλλοντος»

22 Ιουνίου 2017 από 11.00 ως 21.00. Calabria 66, Βαρκελώνη

Με τον τίτλο «Ίχνη του Μέλλοντος», το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Pressenza, μαζί με άλλες οργανώσεις και ομάδες οργανώνουν τις δεύτερες ημερίδες κοινωνικών κινημάτων και ανεξάρτητων μέσων, που θα λάβουν χώρα στη Βαρκελώνη στις 21 και 22 Ιουνίου 2017.

Στόχος μας είναι να κάνουμε ορατό και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε συνεργασίες με τα άτομα και τις ομάδες που προάγουν ένα νέο κοινωνικό μοντέλο. Ένα εναλλακτικό μοντέλο στο βίαιο σύστημα που αποκλείει όλο και περισσότερο τους πληθυσμούς και τους στερεί τα δικαιώματά τους και τις βασικές τους ανάγκες.

Προτείνουμε ένα χώρο ανοιχτό στην έκφραση της κοινωνικής βάσης, ανεξάρτητο από κάθε οικονομικό συμφέρον, προβάλλοντας ειδήσεις, πρωτοβουλίες, προτάσεις που σχετίζονται με την Ειρήνη, τη Μη Βία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη μάχη ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης.

Το βλέμμα μας κατευθύνεται στην κατασκευή ενός πιο ανθρώπινου μέλλοντος. Την κατασκευή του Παγκόσμιου Ανθώπινου Έθνους. Δηλαδή, την τοποθέτηση του ανθρώπινου όντος ως κεντρικής αξίας και μελήματος, την αναγνώριση της διαφορετικότητας, την πρόταση μιας δημοσιογραφίας που στοχεύει στην καταγγελία των γεγονότων και των καταστάσεων που παράγουν πόνο και οδύνη στους λαούς και στην επίλυση των κρίσεων  και των συγκρούσεων σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Επίσης, είμαστε δεσμευμένοι στην προσπάθεια αποκάλυψης και μετατροπής των αιτίων αυτών των συγκρούσεων και στην προσπάθεια να μη μένουμε απλοί παρατηρητές.

Αυτές οι ημερίδες, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την κοινωνική σύγκλιση, καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία όπως: επικοινωνία, υγεία, εκπαίδευση, οικολογία, οικονομία, μεταναστεύσεις, στέγη, υπηρεσίες, κ.λπ.

Θα συζητήσουμε για την οπτική ή εικόνα που τα κοινωνικά κινήματα προτείνουν μακροπρόθεσμα, δηλαδή, για το πώς επιθυμούν να είναι το μέλλον. Ένα ιδανικό μοντέλο που επιδιώκουν, ειδικά στο πεδίο στο οποίο εργάζονται.

Οι ημερίδες θα αρχίσουν την Τετάρτη 21, στις 19.00 με την παρουσίαση του βιβλίου «Σταυροδρόμι και Μέλλον του Ανθρώπινου Όντος» του Γκιγιέρμο Σούλλινγκς, στην Casa del Libro (Rambla Cataluna, 37).

Θα συνεχιστούν την Πέμπτη 22 στην Calabria 66.

Το πρωί, στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί τραπέζι μέσων επικοινωνίας.

Τι μοντέλο μέσων επικοινωνίας θέλουμε; Σκέψεις πάνω στις σχέσεις ανάμεσα στα κοινωνικά κινήματα και τα μέσα επικοινωνίας. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση και το δικαίωμα της πληροφόρησης. Ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας και η κοινωνική αλλαγή.

Το απόγευμα, από τις 16.30 θα οργανωθούν διάφορα θεματικά πάνελ: υγεία, οικονομία, συντάξεις, επισιτιστική αυτονομία, μετανάστευση, εκπαίδευση, βία, αποστρατιωτικοποίηση, κυβερνησιμότητα, ευρωπαϊκή προοπτική, κ.λπ. Με συμμετέχοντες από διάφορα κοινωνικά κινήματα της Καταλονίας και όλου του κόσμου

Θα υπάρχει ένας κοινός χώρος συνάντησης και συζήτησης στο ισόγειο.

Το κλείσιμο θα γίνει στις 20.00 στο αμφιθέατρο του 2ου ορόφου όπου θα γίνουν παρεμβάσεις των συμμετεχόντων και θα ολοκληρωθεί με μια συνολική πρόταση που θα είναι η συλλογή όλων των εργασιών των ημερίδων.

 

ITALIANO:

Seconda edizione delle Giornate dei mezzi di comunicazione indipendenti e dei movimenti sociali. “Tracce di Futuro”

22 giugno 2017 dalle 11 alle 21, Calàbria, 66 – Barcellona

Con il titolo “Tracce di Futuro”, l’Agenzia Stampa Internazionale Pressenza sta organizzando insieme ad altre organizzazioni e gruppi la seconda edizione delle Giornate dei movimenti sociali e dei media  indipendenti, che si terrà a Barcellona il 21 e 22 giugno 2017.

Il nostro interesse è rendere visibile un nuovo modello sociale, stabilire vincoli e generare sinergie con le persone e i gruppi che lo stanno promuovendo. Un modello alternativo al sistema violento che esclude sempre di più le popolazioni e le priva dei loro diritti e necessità fondamentali.

Proponiamo uno spazio aperto all’espressione della base sociale, indipendente da qualsiasi interesse economico, dando visibilità a notizie, iniziative, proposte e scenari legati alla Pace, la Nonviolenza, i Diritti Umani e la lotta a ogni forma di Discriminazione.

Il nostro sguardo punta alla costruzione di un futuro più umano, alla costruzione della Nazione Umana Universale. Questo significa considerare l’essere umano il valore e la preoccupazione centrali, celebrare la diversità, proporre un giornalismo diretto alla denuncia di fatti e situazioni che provocano dolore e sofferenza alle popolazioni e alla risoluzione delle crisi e dei conflitti in tutto il mondo.

Allo stesso tempo ci impegniamo ad accertare e trasformare le cause dei conflitti, cercando di non essere semplici spettatori.

Queste Giornate, promosse dalla convergenza sociale, si svilupperanno in diverse aree tematiche come: sanità, educazione, ecologia, economia, migrazioni, casa, servizi, ecc.

Interscambieremo sulla visione o immagine a lungo termine dei movimenti sociali, su come vedono il futuro, sul modello ideale a cui aspirano, soprattutto nel campo in cui lavorano.

Le Giornate cominceranno mercoledì 21 giugno alle 19  con la presentazione del libro “Encrucijada y Futuro del Ser Humano” di Guillermo Sullings, alla Casa del Libro (Rambla Cataluña, 37) e continueranno giovedì 22 a Calàbria 66.

La mattina alle 11  si terrà il tavolo tematico sui mezzi di comunicazione.

Quale modello di mezzi di comunicazione vogliamo? Riflessioni sui rapporti tra movimenti sociali e media. Il diritto all’informazione e il diritto a informare. Il ruolo dei mezzi di comunicazione e la trasformazione sociale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, si organizzeranno differenti gruppi tematici come: sanità, economia, pensioni, sovranità alimentare, migrazioni, educazione, spiritualità, nonviolenza, demilitarizzazione, governabilità, progetto europeo, ecc, con partecipanti di diversi movimenti sociali della Catalogna e di tutto il mondo.

Al pianterreno si sarà uno spazio comune di incontro e interscambio.

La chiusura sarà alle 20 nell’Auditorio del secondo piano, con interventi dei partecipanti e una proposta comune che raccolga il lavoro fatto.

 

FRANÇAIS:

Deuxièmes JOURNÉES des mouvements sociaux et médias indépendants. “Des traces d’Avenir”

Le 22 juin 2017 de 11hà 21 h. Calàbria, 66 – Barcelone

Avec le titre “Traces d’Avenir”, l’Agence internationale de nouvelles Pressenza, conjointement à d’autres organisations et collectifs, organisent les Deuxièmes journées des mouvements sociaux et médias indépendants, qui auront lieu à Barcelone les 21 et 22 juin 2017.

Nous visons à rendre  visible les personnes et collectifs qui promeuvent un nouveau modèle social, et en même temps à  établir des liens et générer des synergies. Rendre visible un modèle alternatif au système violent qui exclut de plus en plus les populations et les prive de leurs droits et besoins essentiels.

Nous proposons un espace ouvert à l’expression de la base sociale, indépendant de tout intérêt économique, en donnant une visibilité à des nouvelles, à des initiatives, à des propositions et à des scénarios en relation avec la Paix, la Nonviolence, les Droits humains et la lutte contre toute forme de Discrimination.

Notre regard est dirigé vers la construction d’un avenir plus humain. La construction de la Nation humaine universelle. C’est-à-dire, en premier lieu, mettre l’être humain comme la valeur et préoccupation centrale, célébrer la diversité, proposer un journalisme dirigé vers la dénonciation des faits et des situations qui provoquent la douleur et la souffrance dans les populations ; et deuxièmement, la résolution des crises et conflits sous toutes les latitudes.

De la même manière, nous nous engageons à  connaître et transformer les causes de ces conflits et à essayer d’aller au-delà du rôle de simples spectateurs.

Ces Journées, impulsées depuis la confluence sociale, se développeront autour de différents champs  thématiques : communication, santé, éducation, écologie, économie, migrations, logement, services, etc.

Nous échangerons sur la vision ou l’image que les mouvements sociaux se proposent à long terme, c’est-à-dire, sur comment ils souhaitent voir le futur. A quel modèle idéal ils aspirent, spécialement dans la thématique dans laquelle ils travaillent.

Les journées commenceront le mercredi 21 juin  à 19 h, à la Casa del Libro (Rambla Cataluña, 37) avec la présentation du livre « Le futur de l’être humain à la croisée des chemins, les pas vers la Nation humaine universelle » de Guillermo Sullings,

Les journées continueront le jeudi 22 juin à Calabria 66.

Le matin, à 11 h aura lieu  la table des médias.

Quel modèle de média voulons-nous ? Réflexions sur les relations entre les mouvements sociaux et les médias. Le droit à l’information et le droit d’informer. Le rôle des médias et la transformation sociale.

Dans l’après-midi, à partir de la 16h30 des groupes de travail thématiques seront organisés, tels que : santé, économie, retraite, souveraineté alimentaire, migrations, éducation, spiritualité, nonviolence, démilitarisation, gouvernance, projet européen, etc. Avec des participants de différents mouvements sociaux de Catalogne et de partout dans le monde.

Un espace commun de rencontre et d’échange se tiendra au rez-de-chaussée.

La clôture se fera à 20h00, dans l’Auditorium du 2ème étage où les participants pourront s’exprimer. Nous  terminerons avec une proposition d’ensemble qui sera la synthèse de tout ce qui aura été traité durant ces Journées.

 

PORTUGUÊS:

2ª Jornada de Meios de Comunicação Independentes e Movimentos Sociais. “Trilhas do Futuro”

22-junho 2017 de 11 a 21 h. Calàbria, 66 – Barcelona

Com o título de “Trilhas do Futuro”, a Agência de Notícias Pressenza, junto a outras organizações e coletivos estão organizando a segunda jornada de movimentos sociais e mídias alternativas, que ocorrerá em Barcelona nos dias 21 e 22 de junho de 2017.

Nosso objetivo é dar visibilidade, estabelecer vínculos e gerar sinergias com outras pessoas e movimentos que estão promovendo um novo modelo social. Um modelo alternativo a este sistema violento que exclui cada vez mais os povos e privando-os de seus direitos e necessidades básicas.

Propomos um espaço aberto a expressão de base social, independente de qualquer interesse econômico, dando voz a notícias, iniciativas, propostas e cenários ligados a Paz, a Não-violência, aos Direitos Humanos e a luta contra toda a forma de Discriminação.

Nosso olhar está dirigido para a construção de um futuro mais humano. A construção de uma Nação Humana Universal. Isto é, colocar o ser humano como valor e preocupação central, celebrar a diversidade, propor um jornalismo voltado a denúncia de fatos e situações que provocam dor e sofrimento aos povos e a resolução de crises e conflitos de todos os graus.

Do mesmo modo, estamos comprometidos em estudar e transformar as causas destes conflitos e tentar ser mais do que simples observadores.

Esta Jornada, promovida desde a Confluência Social, terá espaço para distintas áreas como – comunicação, saúde, educação, ecologia, migração, habitação, serviços e etc.

Intercambiaremos sobre a visão ou imagem que os movimentos sociais planejam a longo prazo, ou seja, sobre como desejam que seja o futuro. Um modelo ideal  ao que aspiram, especialmente na área em que trabalham.

As jornadas começarão na quarta, dia 21 as 19h. Com a apresentação do livro ˜Encruzilhada e Futuro do Ser Humano˜, de Guillermo Sullings, na Casa del Libro – Rambla Cataluña, 37.

Continuará na quinta, dia 22, Calabria em 66.

Pela manhã, as 11h ocorrerá a mesa dos meios de comunicação

Qual é o modelo de meios de comunicação que queremos? Reflexões sobre as relações entre os movimentos sociais e o meios de comunicação. O Direito a informação e o direito a informar. O papel dos meios de comunicação e a transformação social.

Durante a tarde, a partir das 16h30, serão organizados diferentes painéis temáticos como – saúde, economia, pensões, soberania alimentar, migrações, educação, espiritualidade, não-violência, desmilitarização, governabilidade, projeto europeu, etc. Com participantes de diferentes movimentos sociais de Cataluña e de todo o mundo.

Haverá um espaço comum de encontro e bate-papos no térreo.

O encerramento será as 20h no auditório do segundo andar, onde acontecerá intervenções dos participantes e se finalizará com uma proposta conjunta que seja a recopilação de todos os trabalhos da jornada.

 

ESPAÑOL:

2as JORNADAS de medios de comunicación independientes y movimientos sociales. “Huellas de Futuro”

22-junio 2017 de 11 a 21 h. Calàbria, 66 – Barcelona

Con el título “Huellas de Futuro”, la Agencia de Prensa Internacional Pressenza, junto con otras organizaciones y colectivos, están organizando las segundas jornadas de movimientos sociales y medios independientes, que se celebrarán en Barcelona los días 21 y 22 de junio del 2017.

Pressenza propone un periodismo dirigido a la denuncia de los hechos y situaciones que provocan dolor y sufrimiento en las poblaciones y en la resolución de las crisis y conflictos de todas las latitudes. Un espacio abierto a la expresión de la base social, independiente de cualquier interés económico, que dé visibilidad a noticias, iniciativas, propuestas y escenarios ligados a la Paz, la No-violencia, los Derechos Humanos y la lucha contra toda forma de Discriminación . Asimismo, estamos comprometidos en averiguar y transformar las causas de estos conflictos e intentar ir más allá de ser simples espectadores.

Nuestra mirada está dirigida hacia la construcción de un futuro más humano, hacia la construcción de una Nación Humana Universal, donde el ser humano sea el valor y preocupación central.

Nuestro interés con las jornadas es la vez que hacerlas visibles, establecer vínculos y generar sinergias con las personas y colectivos que están promoviendo un nuevo modelo social. Un modelo alternativo al sistema violento que excluye cada vez más las poblaciones, desoyendo sus necesidades y privándolas de sus derechos básicos.
Estas Jornadas, promovidas desde la confluencia social, se desarrollarán en diferentes áreas temáticas como: comunicación, salud, educación, ecología, economía, migraciones, vivienda, servicios, desarme, etc.
Intercambiaremos sobre la visión o imagen que los movimientos sociales se plantean a largo plazo, es decir, sobre cómo desean que sea el futuro. Un modelo ideal al que aspiran, especialmente en el área en la que trabajan.

Las jornadas comenzarán el miércoles 21, a las 19 h, con la presentación del libro “Encrucijada y Futuro del Ser Humano” de Guillermo Sullings, en la Casa del Libro (Rambla Catalunya, 37).

Continuarán el jueves 22 en Calabria 66.

Por la mañana, a las 11 h, se realizará la mesa de medios de comunicación, en la que se reflexionará sobre el rol de los medios de comunicación y la transformación social, las relaciones entre los movimientos sociales y los medios de comunicación, el derecho a la información y el derecho a informar.

Por la tarde, a partir de las 16.30 h, se organizarán diferentes paneles temáticos sobre salud, economía, migraciones, educación, no violencia, desmilitarización, gobernabilidad, proyecto europeo, acceso a la vivienda ya los servicios etc. Con participantes de diferentes movimientos sociales de Cataluña y de todo el mundo.

Habrá un espacio común de encuentro e intercambio en la planta baja.

La clausura se hará a las 20.00 h en el Auditorio de la 2ª planta donde se realizarán intervenciones de los asistentes y se acabará con una propuesta conjunta que sea la recopilación de todo lo trabajado en las jornadas.

PROGRAMA

pressenzacat@gmail.com