Το Ελληνικό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, ιδρυτικό μέλος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Δικτύου, επισημαίνει την ανάγκη για επείγουσα δράση και κινητοποίηση κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φτώχεια παραμένει παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες για την εξάλειψή της.

Στην Ελλάδα, το 26,3% του πληθυσμού (2.722.000 άτομα) βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, παρά το στόχο του προγράμματος «Ευρώπη 2030» για μείωση κατά 15 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν από φτώχεια έως το 2030.

Μέσα σε αυτόν τον πληθυσμό μεγάλο κίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζει το 28,1% των παιδιών (0-17 ετών), στοιχείο που καταδεικνύει την επείγουσα απαίτηση για πολιτικές που θα προστατεύουν και θα στηρίζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Μια από τις πολιτικές που στοχεύει στην ελάφρυνση των ανθρώπων που βιώνουν φτώχεια στην Ευρώπη είναι αυτή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Αν και κατά την προηγούμενη περίοδο εκδόθηκε Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ που καλεί τα κράτη-μέλη να εντάξουν σε προγράμματα ΕΕΕ τους ευάλωτους πολίτες τους διασφαλίζοντας για αυτούς κοινωνική προστασία, επαρκές εισόδημα και τη δυνατότητα για συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, στην Ελλάδα η εφαρμογή αυτού του μέτρου παραμένει προβληματική:

Α) εξαιτίας του αποκλεισμού αρκετών δικαιούχων, είτε λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών επιλεξιμότητας, είτε λόγω γραφειοκρατικής αδυναμίας να αποδείξουν ότι ανήκουν στην κατηγορία των ωφελούμενων, είτε λόγω των πρόσφατων αλλαγών στις χρήσεις γης που στερούν σε αρκετούς, πρώην δικαιούχους, ιδιοκτήτες την εκ νέου πρόσβαση, είτε λόγω της αδυναμίας διασύνδεσης αρκετών συμπολιτών μας με τις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε λόγω διαπολιτισμικών εμποδίων.

Β) εξαιτίας του ύψους του ΕΕΕ, που ακόμα και με την πρόσφατη αναπροσαρμογή που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ προς υλοποίηση στο τέλος του έτους, δεν αγγίζει το κατώφλι της φτώχειας σε καμία κατηγορία παροχής.

 

Ανάγκη πολιτικών που να δεσμεύουν τα κράτη-μέλη
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας καλεί για την έκδοση δεσμευτικής Οδηγίας βάσει κοινών προτύπων, που θα έχει στόχο την πραγματική έξοδο των ανθρώπων από τη φτώχεια και την προώθηση μιας πιο ισότιμης κοινωνίας εντός της ΕΕ.

Το Ελληνικό Δίκτυο σε κοινή γραμμή με το Ευρωπαϊκό, υπογραμμίζει:

  • την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο μέτρησης της φτώχειας κάνοντας χρήση των δεικτών AROPE,
  • τη σημασία της εξασφάλισης οικονομικά προσιτής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά,
  • την ανάγκη αύξησης του ύψους παροχής του ΕΕΕ και την αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή μισθών και επιδομάτων ως απάντηση στην μη ελεγχόμενη ακρίβεια
  • την ανάγκη για ποιοτική στέγη, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε φτηνά ενοίκια για τους εποχικούς εργαζόμενους και κοινωνικής κατοικίας για όσους/ες την έχουν ανάγκη.

Οι πολιτικές αυτές πρέπει να υποστηρίζουν το αναφαίρετο δικαίωμα σε δημόσιες, δωρεάν και καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και παιδείας.

Η αντιμετώπιση της φτώχειας συμβαδίζει με την εξάλειψη των διακρίσεων, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας και για το Δίκτυο και τα μέλη του είναι σαφές ότι είναι πολιτική επιλογή.