Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ και η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Με αφορμή την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, οι ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, θεωρούν ότι το φυσικό περιβάλλον είναι σε άρρηκτη σχέση μεταξύ άλλων με το κοινωνικό περιβάλλον, αμφότερα δε προαπαιτούμενα δεδομένα για την ποιότητα ζωής.

Άλλωστε το περιβάλλον, κατά την έννοια του ν. 1650/86, ΦΕΚ 15Α΄, άρθρο 2, ορίζεται ως «…το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες».

Προκειμένου να καταλήξουμε στον ανωτέρω ορισμό, οι Φίλοι της Φύσης θεωρούν ότι υπάρχουν αξιακά δεδομένα σαν προαπαιτούμενα, αρμονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, τα οποία διασφαλίζουν τον σεβασμό στη Φύση και στον Άνθρωπο και οδηγούν στην Βιώσιμη (Αξιοβίωτη) Ανάπτυξη. Δηλαδή,

  • Προστασία του κλίματος και της Βιοποικιλότητας – Καθαρός αέρας και υγιές έδαφος– Λιγότερα απόβλητα και Εξοικονόμηση φυσικών πόρων – Ανεμπόδιστη πρόσβαση και χρήση απ΄ όλους στα δημόσια κοινωνικά αγαθά, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό – Ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων – Επάρκεια, ποιότητα και μη στέρηση της πρόσβασης σε κανέναν και καμία σε βασικά είδη διατροφής.
  • Πολιτισμός – Αλληλεγγύη, Συνεργασία και αλληλοσεβασμός – Κοινωνικό κράτος με προστασία στα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού και των διακρίσεων – Διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος– Ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, στην εργασία, στην ψυχαγωγία, στην υγεία – Πλήρη πληροφόρηση, δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων και ελεύθερη πρόσβαση σ’ αυτά – Πρόληψη από κινδύνους καταστροφής του περιβάλλοντος – Δια βίου επιμόρφωση – Κοινωνική και Περιβαλλοντική δικαιοσύνη.
  • Μείωση των εξοπλιστικών δαπανών και Ειρήνη στον κόσμο.

Στο καταστατικό των ΦτΦ περιγράφεται ότι:

Τα μέλη των ΦτΦ αγωνίζονται να συμβάλλουν για τη δημιουργία μιας κοινωνίας, στην οποία δεν θα υπάρχουν ετεροβαρή προνόμια ή διακρίσεις που αφορούν στις πολιτικές πεποιθήσεις, στο θρήσκευμα, στο φύλο, στο χρώμα του δέρματος, στην καταγωγή, στην κοινωνική τάξη κ.ά. γιατί μόνο σε μια τέτοια δίκαιη κοινωνία μπορούν να βρoυν πλήρη εφαρμογή οι αρχές της αειφορίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής διαγενεακής δικαιοσύνης.

Για παράδειγμα, το σύνθημα που έχει υιοθετηθεί “Ο ρυπαίνων πληρώνει” εμπεριέχει ετεροβαρή προνόμια! Αφού ο “λεφτάς” επειδή έχει και πληρώνει, “αποκτά” αυτόματα δικαίωμα και να ρυπαίνει αλόγιστα!

Οι ΦτΦ και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (17ΣΒΑ):

Οι ΦτΦ θεωρούν ότι οι 17ΣΒΑ είναι υπό διεκδίκηση από την Κοινωνία των Πολιτών. Πολλές κυβερνήσεις, οργανισμοί και ιδρύματα βάζουν ως διακοσμητικό στοιχείο τους 17ΣΒΑ για να κάνουν ακριβώς το αντίθετο ή στην καλύτερη περίπτωση να τους χρησιμοποιήσουν για «πράσινο ξέπλυμα» (Green washing).

Όσον αφορά το πρόσφατο «VNR – Σχέδιο της Κυβέρνησης για την αξιολόγηση των 17 ΣΒΑ» οι ΦτΦ θεωρούν ότι:

Στα περισσότερα σημεία είναι γενικόλογο, ενώ στην αναφορά του σχεδίου “Τα όποια θετικά στοιχεία, σύμφωνα με την Έκθεση, έχουν γίνει μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το κυβερνών κόμμα (Ιούλιος 2019)” δίνεται η εντύπωση ότι δεν πρόκειται για επιστημονική εργασία, αλλά για προβολή του κυβερνητικού έργου και ότι μόλις τα τελευταία 2,5 χρόνια γίνονται έλεγχοι…» [Περισσότερα https://bit.ly/3m3I348].

Οι ΦτΦ συμμετέχουν την 5η Ιουνίου στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος προβάλλοντας το σύνθημα «Περιβάλλον δεν είναι μόνο ο αέρας που αναπνέουμε, η γη που πατούμε αλλά και οι συνθήκες στις οποίες ζούμε», για τις οποίες αμελλητί θα πρέπει να αγωνιστούμε και να βελτιώσουμε.