Ξέρετε ότι διαθέτουμε Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλληλέγγυας Οικονομίας; Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπέμπει στα 100.6FM αλλά μπορείτε να το ακούσετε και διαδικτυακά. Όμως εδώ δεν θα μιλήσουμε για αυτό. Με αφορμή μια από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, γνωρίσαμε την Κοινοπραξία Φορέων ΚΑΛΟ “Τα πάντα RE”. Συγκροτήθηκε για την κοινωνική διαχείριση των αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη. Να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη κοινοπραξία ΚΑΛΟ που δημιουργήθηκε. Την πρωτοβουλία της πρώτης συνάντησης πήρε ο Δήμος Θεσσαλονίκης το 2017.

Ο σκοπός της Κοινοπραξίας είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και άσκηση κάθε είδους δραστηριοτήτων, εργασιών, έργων, σχεδίων και προγραμμάτων ολόκληρου του κύκλου της διαχείρισης των αποβλήτων, από την παραγωγή τους μέχρι την τελική διάθεση και αξιοποίησή τους, που εντάσσονται στην κοινωνική, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, βασιζομένης στους άξονες:
• μείωση-πρόληψη,
• επαναχρησιμοποίηση και
• ανακύκλωση – ανάκτηση-κομποστοποίηση
με διαλογή των αποβλήτων στην πηγή.


Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της αυτοδιαχείρισης, της άμεσης δημοκρατίας, των κοινών, αποβλέποντας στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, την κοινωνική καινοτομία, την κυκλική οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 

Ειδικότεροι σκοποί της κοινοπραξίας, για την επίτευξη των οποίων θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών, όπως και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις και χρήσιμη εμπειρία, είναι:
• Διάδοση της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων.
• Καλλιέργεια της αντίληψης ανακύκλωσης και επανάχρησης στην καθημερινή πρακτική.
• Επαναχρησιμοποίηση από τους πολίτες υλικών που επιβαρύνουν τη ροή και τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων -ΑΣΑ.
• Περιβαλλοντική προστασία και ενεργειακή εξοικονόμηση με τη μείωση των απορριπτόμενων αντικειμένων.
• Οικονομική ωφέλεια για τους Δήμους με την ελάττωση του όγκου των απορριμμάτων και τη μείωση του κόστους διαχείρισης και την αποφυγή προστίμων από την ΕΕ. Μείωση του κλάσματος μεταφοράς και ταφής.
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με τη δημιουργία δικτύου εργαστηρίων επανάχρησης εντός του αστικού ιστού.
• Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης και Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και Πράσινων Σημείων με προετοιμασία για Επανάχρηση, συγκέντρωση, επισκευή, επεξεργασία και προώθηση ανακυκλώσιμων υλικών.
• Προώθηση των μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, της ορθής διαχείρισης των ΑΣΑ, με τη δημιουργία και την τέχνη, την παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων, την εκπαίδευση τεχνιτών και καλλιτεχνών, καθώς και τη διάθεση στην αγορά αντικειμένων που απορρίπτονται.
• Αλλαγή της κοινωνικής συνείδησης ώστε το ευτελές και άχρηστο, το απόβλητο που επιβαρύνει, να αποκτήσει ξανά αξία χρήσης, με φαντασία και εφευρετικότητα, έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών επανάχρησης.
• Ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και τόνωση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
• Δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας σε παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά, τα οποία οδηγούνται στον ΧΥΤΑ, στις χωματερές, στην ανακύκλωση ή στην καύση.
• Προώθηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών.
• Προώθηση των εξαγωγών επαναχρησιμοποιούμενων υλικών.
• Επανάχρηση δημόσιων χώρων που έχουν περιπέσει σε αχρηστία.
• Ενίσχυση έμμεσης απασχόλησης μικροεπαγγελματιών – επαπειλούμενων ανέργων.
• Ανάπτυξη κοινωνικού παραδείγματος αλληλεγγύης, συνεργασίας, δημιουργικότητας, ανακύκλωσης, επισκευής και επανάχρησης.
• Ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, της συλλογικής εθελοντικής δράσης και προσφοράς και της διεθνούς συνεργασίας.

Ως μέλη στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:
1. Συνεταιρισμός Κοινωνικής Διαχείρισης Αποβλήτων “αναβίωσις”
2. ΚοινΣΕπ Eco-Greece
3. Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”
4. ΚοινΣΕπ “Υποστήριξη ΚΑΛΟ Coop”
5. ΚοινΣΕπ “Αργώ”
6. ΚοινΣΕπ “Σπείρα Γης”