Τα 154 «ναι» άναψαν το πράσινο φως για τις αλλαγές που θα φέρει το Πολυνομοσχέδιο στη ζωή μας.

Νέο τοπίο στα οικογενειακά επιδόματα ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και τα χρέη στο δημόσιο ενιαίο κτηματολόγιο και χρηματιστήριο ενέργειας και μια νέα οικονομική αστυνομία είναι μερικές μόνο από τις ριζικές αλλαγές για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης.

Τα 399 άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν:
Την καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα χρέη και προς το δημόσιο δημοσίου και προς τους ιδιώτες (κυρίως της Τράπεζες).

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη στο δημόσιο ξεκινούν από την 1ης Μάιου η αξία για τα ακίνητα που θα εκπλειστηριάζονται θα υπολογίζεται με βάση την εμπορική αξία.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, το ν/σ προβλέπει ότι: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρώτοι θα πληρώνονται οι εργαζόμενοι
Στο θέμα των πλειστηριασμών σε επιχειρήσεις που οφείλουν δεδουλευμένα στους υπαλλήλους τους άνω των 25 ετών, θεσμοθετείται και η πληρωμή ως πρώτου πιστωτή των εργαζομένων με πρώτη αποζημίωση τοον βασικό μισθό έξι μηνών επί 275%.

Θεσμοθετείται η σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου εισάγοντας το θεσμό του ενός μοναδιαίου κωδικού ακινήτου και όχι σε ονομαστική βάση, εξασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περιουσίας, μέσω της άσκησης ενιαίας εποπτείας. Με τις διατάξεις του νόμου καταργούνται τα υποθηκοφυλακεία

Δημιουργείται Χρηματιστήριο Ενέργειας το οποίο προϋπόθεση για την αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών.

Νέος χάρτης για τα οικογενειακά επιδόματα
Με το πολυνομοσχέδιο δημιουργείται νέος χάρτης για τα οικογενειακά επιδόματα και θεσμοθετείται ενιαίο επίδομα παιδιού. Με βάση το νομοσχέδιο εφεξής τα νέα επιδόματα θα διαμορφώνονται, ως εξής:
Πρώτο παιδί από 40 ευρώ στα 70 ευρώ
Δεύτερο παιδί από 80 ευρώ στα 140 ευρώ
Τρίτο παιδί από 240 στα 280 ευρώ και για κάθε παιδί, μετά το τρίτο, θα προστίθενται 140 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός των οικογενειακών επιδομάτων από 650 εκατ. ευρώ εφέτος αυξάνεται στα 910 εκατ. ευρώ (αύξηση 40%). Τα εισοδηματικά κριτήρια και η κλιμάκωση των επιδομάτων ακολουθούν αυτά που ισχύουν για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Αναπηρικά επιδόματα
Σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου καθορίζονται οι βασικοί όροι του πιλοτικού προγράμματος για τη χορήγηση νέων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, ο φορέας χορήγησής τους, οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτήσεων και απόδοσης των επιδομάτων, οι δομές ενημέρωσης και υποδοχής των αιτήσεων και η σύσταση πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου διεκπεραιώνεται η όλη διαδικασία με απόλυτα ηλεκτρονικό, επομένως, διαφανή και αδιάβλητο τρόπο.

Απεργίες
Σε άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται η ύπαρξη ειδικής απαρτίας κατά τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να λάβει χώρα η συζήτηση και να ληφθεί απόφαση για την κήρυξη απεργίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (½) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Νέα οικονομική αστυνομία
Με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου συστήνεται Ειδικό Ελεγκτικό Σώμα που θα διενεργεί τους φορολογικούς ελέγχους κατόπιν παραγγελιών της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος.

Το Ειδικό Σώμα θα στελεχωθεί με δεκάδες φορολογικούς ελεγκτές κυρίως από το δυναμικό του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ.

Οι ελεγκτές θα ολοκληρώνουν φορολογικούς ελέγχους, ωστόσο τα αποτελέσματα των ελέγχων τους θα αποτελούν πληροφοριακά δελτία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα έχει και τον τελευταίο λόγο για τη συνέχιση του ελέγχου και τη βεβαίωση πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Το νέο Σώμα θα μπορεί να προβαίνει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και σε συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων.

Αλλαγές στην φορολογία
Σε διάσπαρτα άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μικρές και λιγότερο μικρές αλλαγές στην φορολογία. Συγκεκριμένα:

1. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις ακόμη και μετά την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. Εάν μάλιστα πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους εντός 30 ημερών, τότε οι κυρώσεις (πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα και όχι κύριοι φόροι) «κουρεύονται» κατά 40%.
2. Καταργείται η διάταξη που προβλέπει την επιβολή χαμηλού φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση.
3. Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγές από τον φόρο μεταβίβασης για τις αγροτικές εκτάσεις που αγοράζονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και για τις αγροτικές εκτάσεις που μεταβιβάζονται σε αγρότες από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4. Καταργείται η πίστωση του εταιρικού φόρου στα μερίσματα που εισπράττουν οι δικαιούχοι/μέτοχοι, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τους δικαιούχους/μετόχους άλλων εταιρειών.
5. Καταργείται η παροχή χρηματικής αποζημίωσης για την ολική ή μερική κατεδάφιση κτηρίων σε νησιά του Αιγαίου. Άλλωστε, για τα νησιά του Αιγαίου εξετάζεται η παροχή κινήτρων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, όπως π.χ. το μεταφορικό ισοδύναμο.
6. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 που αφορούσαν την έκπτωση φόρου για δαπάνες αποκατάστασης κτηρίων στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο.
7. Εντάσσεται στον ΚΦΕ το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 101 του ν.1892/1990 κίνητρο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
8. Εισάγεται στον ΚΦΕ το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του ν. 1473/1984 κίνητρο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
9. Θεσμοθετείται αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή της χρήσης του θα προχωρά η εφορία για τους φορολογούμενους που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ. Επίσης φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυγής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον ΦΠΑ και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο φορολογικό μητρώο. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο οποίος δύναται να επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε όλες τις φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες άλλες περιπτώσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία του και σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα.

Νέο τοπίο για τα Καζίνα
Την χορήγηση άδειας για τρία νέα Καζίνο σε Κρήτη Μύκονο και Σαντορίνη και στην συνολική αλλαγή του πλαισίου που διέπει την χορήγηση άδειας και την λειτουργία καζίνων περιλαμβάνει σε συνολικά 21 άρθρα το νέο πολυνομοσχέδιο.

Εκτός από την προδιαγραφές των κατόχων καζίνων ορίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα έχει συμμετοχή στα κέρδη των καζίνων που θα φτάνει το 20% αν τα ακαθάριστα έσοδα φτάνουν μέχρι και τα 100 εκ ευρώ , 15% αν τα ακαθάριστα έσοδα θα είναι από 101 έως και 200 εκ ευρώ , 12% αν τα ακαθάριστα έσοδα του Καζίνου είναι από 201 έως και 500 εκ ευρώ και 8% αν τα ακαθάριστα έσοδα ξεπερνούν τα 500 εκ ευρώ .

Επίσης ορίζεται ειδικό ετήσιο τέλος στις Εταιρίες καζίνων που θα φτάνει το 1% στο ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγουν.

Επίσης με το νομοσχέδιο οι Εταιρίες Καζίνων εξομοιώνονται με σε ότι αφορά τελών και δικαιωμάτων υπερ της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα ξενοδοχεία πολυτελείας.

Σε ό,τι αφορά τα τρία νέα καζίνο για τα τα οποία δύναται να δώσει άδεια η Ελληνικής Εταιρία Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ) δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν οπουδήποτε επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι εντός των ορίων των τριών τουριστικών νησιών του Αιγαίου.

Ορυχεία – λατομεία
Στο τομέα των επιχειρήσεων περιλαμβάνεται η κωδικοποίηση για τα ορυχεία και τα λατομεία με διάσπαρτες διατάξεις 30-40 ετών.

 

Δείτε αναλυτικά:
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Αιτιολογική έκθεση
Τροποποιούμενες διατάξεις
Έκθεση Αξιολόγησης συνεπειών
Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου Κράτους

Μπορείτε να βρείτε το αρχικό άρθρο εδώ