“ŞİRKETİN VARLIĞI HALKIN YAŞAM HAKKINI TEHDİT ETTİĞİNDEN KAMU ARAZİSİNE MÜDAHALESİNİN MEN’İNİ İSTİYORUZ!

TARLALARIMIZ VE YERALTI VE İÇME SU KAYNAKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA!

DAHA ŞİMDİDEN TARLALARIMIZIN DEĞERİ DÜŞTÜ, ZARAR GÖRDÜK, TAZMİNAT TALEP EDİYORUZ!

BUGÜN ÇANAKKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE DAVAMIZI AÇARKEN MAHKEME HAKİMİNDEN DE DURUMA İZİN VEREN VE GÖZ YUMAN İLGİLİ KAMU KURUMLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASINI TALEP EDİYORUZ!

Bugün, Çanakkale ili, Çan ilçesi, Çaltıkara köyü, Garipçe Mevkii’nde gayrimenkulü bulunan ve arazisi Kirazlı Altın Madeni Proje alanına kuş uçumu 7 km. mesafede olan Oruç Karacık tarafından, arazisine olumsuz etkide bulunduğu ve diğer gerekçelerle Çanakkale Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Doğu Biga Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.-Çanakkale (Alamos Gold A.Ş.iştiraki), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çanakkale Valiliği aleyhine maddi ve manevi tazminat davası ve müdahalenin men’i davası açılmıştır.

Davamızı açtığımız Asliye Hukuk Mahkemesi’nden görevini yerine getirmeyen kamu idarecileri ve kamu görevlileri hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve ihbarda bulunulması talep edilmiştir.

Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

  • Kirazlı Altın Madeni Projesi’nin gerçekleşmesi halinde, altın madenciliği faaliyetleri nedeniyle, atık barajı ve asit maden drenajı kaynaklı olarak, yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar havzasına COVİD 19 VİRUSU, siyanür ve ağır metaller karışacaktır. İnsan eliyle tahrip edilmiş tabiat alanlarında Covid 19 gibi zoonotic viruslerin varlığı en az 2,5 kat ve viruslerin insan yaşam alanlarına gecisi de %70 artmakta olduğu birkaç ay önce BiLİM İNSANLARINCA TESPİT EDİLMİŞTİR. Bu bilimsel çalışmalarla Kirazlı Mevkii’nde madencilik faaliyeti nedeniyle kesilen ağaçlar ve yok olan orman ekosistemi nedeniyle Kovid 19’ riski ve etkisi artmıştır. Diğer yandan Corona virus salgınlarının ve virus mutasyonlarının başlıca sebeplerinden birisinin MADENCİLİK FAALİYETLERİ OLDUĞU DA BİLİMSEL OLARAK İSPAT EDİLMİŞTİR. Yine Corona virusun su kaynakları içinde 4 haftaya kadar canlı kalabildiğine ilişkin bilimsel deliller de gözönüne alındığında yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar havzasına siyanür ve ağır metallerin yanısıra CORONA VİRUSUN de karışacak olması bölgedeki milyonlarca insanın HAYATINI TEHDİT ETMEKTEDİR. Madencilik faaliyeti en iyi ihtimalle bölgenin tarım-hayvancılığının çökmesine, havanın, suyun, toprağın kanserojen–toksik maddelerle zehirlenmesine, bölge halkının bir kısmının ölümüne, bir kısmının hayatının geri kalanını kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarla boğuşacak şekilde perişan olmasına , ölmeyen ve hasta olmayanların ise bağını, bahçesini, geçim kaynaklarını kaybedecek olmasına neden olur.

Yukarıda belirtilen nedenlerle BÖLGE HALKININ HEM ALAMOS GOLD ŞİRKETİNDEN ve HEM DE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN BAKANLIKLARDAN VE ÇANAKKALE VALİLİĞİNDEN TAZMİNAT HAKKI DOĞMAKTADIR.

  • AYRICA DAVAMIZI AÇTIĞIMIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN, SORUMLU KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI DA TALEP EDİYORUZ. Zira TCK Md. 185 uyarınca “içme suyuna zehirli madde katma” suçunu düzenlemekte olup TCK Md. 185’e göre ” İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. İlgili şirket, halkın içme suyuna ve besin zincirine siyanür, toksik madde, radyoaktif madde, corona virus karıştıracaklarını bilmektedirler. Bilimsel raporlara göre korona virüsünün su içerisinde dört haftaya kadar canlı kalabildiği saptanmıştır. TCK Md. 86-87 ise ” Kasten yaralama” suçunu düzenlemekte olup, TCK 86 maddeye göre “Kasten başkasının sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir. Şikayet olunan şirket, TCK Md. 185 “içme suyuna zehirli madde katma”, TCK md. 85 “taksirle adam öldürme”, TCK 86-87 Md.ler ise ” Kasten yaralama” suçlarına teşebbüs aşamasında olup faillerin bu suçların tamamına teşebbüs ettikleri, niyet ettikleri aşikardır. Davalı şirketin “adam öldürmeye teşebbüs”, “içme suyuna zehirli madde katmaya teşebbüs”, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından yargılanması gerekir. Zira siyanürlü altın madenciliği VE İÇME SUYUNA KARIŞACAK CORONA VİRUS sonrasında kanunda tarif edildiği şekliyle insanların öleceği, sağlığının bozulacağı, içme suyuna zehirli madde karışacağı bilimsel raporlarla sabittir. Diğer yandan davalı şirketin eylemi TCK Md. 77 de düzenlenen “insanlığa karşı suç” niteliğinde de olup ayrıca bölgenin tarım hayvancılığının çökecek olması nedeniyle TCK 305 maddede düzenlenen “Temel Milli Yararlara Karşı Faaliyette Bulunmak Üzere Yarar Sağlama” suçu da oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti halkının sağlığının bozulmasına, halkın kanser olmasına, tarım ve hayvancılığın çökecek olmasına neden olacak altın madeninden çıkacak altın gelirine ortak olmak TCK Madde 305’te düzenlenen “temel millli yararlara karşı faaliyette bulunmak için çıkar sağlama” suçunu oluşturmaktadır.
  • İlgili kamu mercileri halkın sağlığı ile oynayan ve tehdit oluşturan bu faaliyete izin ve ruhsat vererek, alan tahsis ederek, ÇED olumlu kararı vererek sorumlu olmaktadırlar. Madencilik faaliyetinin başlaması halinde yukarıda belirtilen suçların gerçekleşeceğini bildikleri için teşebbüs aşamasındaki filleri önlemedikleri takdirde Çanakkale Valiliği, ilgili Bakanlıklar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer kamu görevlilerinin de sorumluluğu doğacaktır.
  • Dava dilekçesinde yer alan bilimsel nedenlerle, müvekkil davacıya ait Çanakkale ili , Çan ilçesi, Çaltıkara köyü, Garipçe Mevkii 168 parsel’deki 81.500 m2 yüzölçümündeki gayrımenkule kuş uçuşu 7 km. uzaklıkta bulunan Çanakkale ili , Merkez ilçesi , Kirazlı mevkii, 102 ada, 128 parselde bulunan 3.700.700 m2 ( 370 hektar ) yüzölçümündeki orman niteliğindeki Devlet arazisine davalı ( Kanada’lı Alamos Gold Şirketi iştiraki) Doğu Biga Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.’nin vaki müdahalesinin men’i talep edilmiştir.
  • İnsan eliyle tahrip edilmiş tabiat alanlarında Covid 19 gibi zoonotic viruslerin varlığı en az 2.5 kat ve viruslerin insan yaşam alanlarına gecisi de %70 artmaktadır. Bu durum bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kirazlı Mevkii’nde madencilik faaliyeti nedeniyle kesilen ağaçlar ve yok olan orman ekosistemi nedeniyle Kovid 19’un etkisinin artmasına neden olunmuştur. Madencilik faaliyetleri Corona virus salgınlarının ve virus mutasyonlarının başlıca sebeplerinden birisi olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş olduğundan ve madenin çalışması halinde yeraltı sularına ve bölgenin tek içme suyu kaynağı Atikhisar havzasına siyanür ve ağır metallerin karışacak olması sonucu bölgede sağlıklı yaşam koşullarının davalı şirket tarafından tehdit edilmesi, bölgenin tarım-hayvancılığının çökecek olması, aşağıda açıkladığımız bilimsel delilleriyle madencilik faaliyetlerine bağlı olarak Coorona virus salgınlarının artacak olması nedenleriyle, MÜVEKKİL DAVACININ YAŞAM HAKKININ DAVALILAR TARAFINDAN TEHLİKEYE ATILMASININ YANISIRA , ALAMOS GOLD-DOĞU BİGA MADENCİLİK ŞİRKETİNİN KİRAZLI BALABAN ALTIN MADENİ PROJESİ MÜVEKKİL DAVACININ GAYRIMENKULÜNE PİYASA DEĞERİNİ KAYBETTİRMİŞ OLDUĞUNDAN , bilirkişi marifetiyle değer kaybının hesaplanarak 53.000,00 TL MADDİ TAZMİNATIN ( fazlaya ait haklarımız saklı kalmak kaydıyla ) ŞİRKETİN YANISIRA YASAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN BAKANLIKLAR ve ÇANAKKALE VALİLİĞİ de dahil olmak üzere tüm davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir.
  • Kamu yararına ve Anayasa başta olmak üzere amir mevzuata aykırı olarak davalı şirketin DOĞAYI ve İNSAN SAĞLIĞINI YOK EDİCİ FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE HAREKETE GEÇMESİNE NEDEN OLAN ARAMA İŞLETME RUHSATINI VEREN, üstelik görevini ihmal ve / veya görevini kötüye kullanmak suretiyle ruhsat süresi ve orman izni biten İŞGALCİ KANADA ALAMOS GOLD -DOĞU BİGA MADENCİLİK ŞTİ.ni KAMU ARAZİSİNDEN ÇIKARMAYAN Çanakkale Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Doğu Biga Madencilik Şti”nin bu faaliyetleri sonucunda müvekkil davacının gördüğü manevi zarar, elem-üzüntü -keder -sıkıntı nedeniyle 20.000,00 TL manevi tazminatın davalı ŞİRKETİN YANISIRA YASAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN BAKANLIKLAR ve ÇANAKKALE VALİLİĞİ de dahil olmak üzere tüm davalılardan yasal faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsili talep edilmiştir.
  • AİHM içtihatları doğrultusunda Devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle, Devlet kurumlarının görevini gönüllü olarak üstlenmek zorunda kalan, halkın-kendisinin ve çocuklarının yaşam hakkını ve mülkünü İŞGALCİ ŞİRKETE KARŞI korumak için sivil aktivist eylemlere katılmak zorunda kalan, HALKIN BEKÇİLİĞİ GÖREVİNİ ÜSTLENEREK GÖNÜLLÜ KAMU HİZMETİ YAPAN, dosya kapsamında görüleceği üzere İŞGALCİ ALAMOS GOLD -DOĞU BİGA MADENCİLİK ŞİRKETİNE KARŞI ANAYASAL HAKKINI KULLANARAK SİVİL-DEMOKRATİK AKTİVİZM YAPARKEN GÖZALTINA ALINAN müvekkil davacının gördüğü manevi zarar, elem-üzüntü -keder -sıkıntı nedeniyle 20.000,00 TL manevi tazminatın ŞİRKETİN YANISIRA YASAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN DEVLET KURUMLARI DA dahil olmak üzere yasal faiziyle birlikte tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili istenilmiştir.
  • Dava sonuçlanıncaya dek davalı şirketin Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Kirazlı mevkii, 102 ada, 128 parselde bulunan 3.700.700 m2 yüzölçümündeki orman niteliğindeki Devlet arazisinden çıkarılması ve vak’i müdahalesinin men’i yönünde İHTİYATİ TEDBİR KARARI verilmesi, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesine karar verilmesi talebidir. Uğranılacak zarardan dolayı 73.000 TL ( 53.000 TL maddi tazminat , 20.000,00 manevi tazminat) tazminat talep edilmiştir. “

KAZDAĞLARI DAYANIŞMASI